Polityka Ochrony Danych Osobowych

Informacje o prawach i obowiązkach uczniów.
W regulaminie szkolnym Saga Akademii można znaleźć informacje o prawach i obowiązkach uczniów oraz sposobach rozwiązywania sporów (te zasady są zgodne z założeniami szkół językowych w Wielkiej Brytanii, które uczą j. angielskiego obcokrajowców).

Polityka Ochrony Danych Osobowych w szkole językowej Saga Akademia
Cel:
Polityka Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, które informacje są gromadzone i jak są wykorzystywane, kto ma dostęp do tych informacji, jak są one zapisane i kiedy są usuwane. Polityka Ochrony Danych Osobowych opiera się na przepisach ustawy nr 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz rozporządzeniu Unii Europejskiej nr 2016/679 RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych obowiązuje w stosunku do wszystkich usług świadczonych przez Saga Akademia.

Działalność Saga Akademii:
Saga Akademia jest prywatną szkołą językową.
Saga Akademia obsługuje zarówno osoby prywatne jak i firmy oraz biura.
Saga Akademia świadczy również usługi z ramienia Rannís, VIRK, Urzędu Pracy o nauczaniu języka islandzkiego jako drugiego języka.
Saga Akademia uczy j. polskiego dzieci w wieku szkolnym (5-12 lat) we współpracy z polską ambasadą na Islandii.
Saga Akademia wydaje książki do nauki i inne publikacje.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w Saga Akademia:
Saga Akademia gromadzi i przechowuje dane osobowe uczniów, pracowników oraz zleceniobiorców. Gromadzone są tylko dane niezbędne do działalności Saga Akademia zgodnie z przepisami prawa i za świadomą zgodą osób prywatnych oraz współpracowników. Do tych danych personalnych zaliczane są: imię i nazwisko, kennitala, adres zamieszkania, numer telefonu oraz mail. A także informacje dotyczące miejsca zatrudnienia, związków zawodowych, wykształcenia, listy obecności oraz kursów ukończonych w Saga Akademia.

Wykorzystywanie danych osobowych w Saga Akademia:
Dane osobowe są wykorzystywane do uzupełnienia podań o kurs, wydania rachunku lub dokumentu potwierdzającego zakończenie kursu i postępów naukowych. Jak również w przypadku zatrudnienia.
Informacje o poszczególnych uczniach i pracownikach nie są nigdy dostępne dla osób innych niż pracownicy Saga Akademii, którzy są upoważnieni do tego oraz upoważnionych do tego państwowych organów. Dostęp do tych danych ma jedynie dyrektor, zastępca dyrektora oraz sekretarka szkolna. Informacje te są przechowywane w rejestrze uczniów Saga Akademii, nie dłużej niż 7 lat, z wyjątkiem imienia i nazwiska, kennitali oraz nazwy ostatniego kursu, który został ukończony w Saga Akademia. To są kopie danych i są używane jedynie w przypadku zagubienia oryginałów.

Prawa osób fizycznych:
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych osoby fizyczne mają prawo dostępu do przechowywanych na ich temat danych osobowych. Mogą one zgłaszać uwagi dotyczące dokonania
korekty danych osobowych na swój temat, przesłania ich lub usunięcia.